Merkez’in Amacı

Merkezin amaçları:

Hipofiz hastalıkları ve tümörleri ile ilgili

  1. Tanı ve tedavi hizmeti vermek: Hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin, konusunda deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir ekiple güncel standartlara ve kılavuzlara uygun yürütülmesini sağlamak.
  2. Eğitim hizmeti vermek: Tanı ve tedavi hizmetlerinin Üniversitemiz içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde standardının sağlanabilmesi için çaba göstermek, koordinasyon için çalışmak ve gereken her düzeyde (hasta, toplum, sağlık çalışanı, tıp öğrencisi, mezuniyet sonrası doktor , uzmanlık öğrencisi ve uzmanlık sonrası) eğitim vermek. Doktora programları, yandal uzmanlık programları ve uygulamalı cerrahi-anatomi kurs programları hazırlamak.
  3. Bilimsel araştırma yapmak: Hipofiz bezinin fizyolojisi, anatomisi, embriyolojik gelişimi, hücrelerin farklılaşması, patolojileri, onkogenez gibi konularda temel bilimlerle işbirliği yaparak laboratuar araştırmaları yapmak. Hipofiz hastalıklarının ülkemizde rastlanma sıklığı, seyri, tanısı, tedavi sonuçları ile ilgili veritabanı oluşturmak; Prognostik belirteçler ve hastaların yaşam kaliteleri, tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması, maliyet analizi ile ilgili prospektif veya retrospektif araştırmalar yapmak. Bu amaçla gereken arşiv ve laboratuarları kurmak veya düzenlemek. Bilimsel çalışmaları, tezleri desteklemek.
  4. Yayın yaparak bilime katkı sağlamak ve geliştirilecek ürünlerin patentini almak: Elde edilen bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla bilimsel makale, hasta bilgilendirme broşürü, kitap yayınlamak. Uluslararası kılavuz oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak. Bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek ve başka merkezlerin, bilimsel derneklerin düzenlediği toplantılara katılarak temsil edilmek. Elde edilen verilerle tanı veya tedaviye yönelik ürünlerin (ilaç, kök hücre, cerrahi alet, robot, laboratuar gereci, yazılım vb.) geliştirilmesi için AR-GE birimleriyle işbirliği yapmak.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved